POSLÁNÍ

Posláním Domova Háj je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení. Nabízíme bydlení, stravování, individuální podporu a pomoc v péči o sebe a domácnost. Respektujeme potřeby, schopnosti a možnosti klientů se zachováním lidských práv a svobody.

 

VIZE

Zřizovatelem schválená vize, na jejímž principu organizace poskytuje služby, zní: "Sociální služby Domova mají nabídnout jeho obyvatelům pocit jistoty,
vytvářet soukromí a přispívat k co největší samostatnosti. Podporujeme důstojný plnohodnotný a aktivní život našich klientů."
(schváleno RK-15-2013-66, Př. 1)

 

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Příspěvková organizace Domov Háj poskytuje pobytovou formu sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením v Ledči nad Sázavou s kapacitou 74 klientů. V rámci této kapacity jsou zřízeny 2 samostatné domácnosti pro 24 klientů. Sociální služba je nepřetržitá. Domov Háj dále poskytuje stejnou formu sociální služby, avšak v podobě komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou s kapacitou 6 klientů. Vzhledem k transformaci sociální služby se bude kapacita měnit v souladu s kritérii transformace. Cílová kapacita po transformaci bude 78 klientů.

Dle zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou poskytovány základní činnosti:

a)   poskytnutí ubytování,

b)   poskytnutí stravy,

c)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g)   sociálně terapeutické činnosti,

h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále nabízíme fakultativní služby, které nejsou vymezené zákonem. Podrobný rozpis jednotlivých služeb viz Směrnice pro účtování základních a fakultativních služeb 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Domov Háj, příspěvková organizace je koedukovaným zařízením a poskytuje tedy služby mužům i ženám s mentálním nebo s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let výše, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Službami se také snažíme zajistit důstojný život ve stáří.

 

SLUŽBY POSKYTUJEME:

  • lidem od 18 let věku s mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost.

SLUŽBY NEPOSKYTUJEME:

 

osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

  • osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., tj. osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 
  • rozvoj a udržení schopností a dovedností klientů,

  • podpora klientů v běžném způsobu života,

  • podpora vztahů s rodinami a společností.

 
 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

K

komunikace

Pracovníci při komunikaci s klienty uplatňují partnerský přístup, klient je pro nás rovnocenným partnerem. Pracovník při komunikaci nepoužívá zdětinšťování, je opravdový, s klientem komunikuje přiměřeně a přizpůsobuje se tempu, projevu a slovní zásobě klienta.

L

lidská
důstojnost

Při poskytování služby respektujeme lidskou důstojnost (např. při vzájemném oslovování mezi pracovníkem a klientem - vykání X tykání na základě vzájemné dohody, klepání na pokoje, zachování intimity apod.).

I

individuální přístup

Podporujeme dovednosti a schopnosti klienta, zároveň preferujeme podporu před péčí. Poskytujeme pouze nezbytnou míru podpory.

E

empatie

Pracovníci se snaží vcítit do klienta (do jeho osoby, pocitů, situace, prostředí), jeho opatrovníka, rodinných příslušníků i dalších blízkých osob s cílem porozumět lépe jejich jednání. Pracovníci podporují soudržnost v rámci pracovního týmu, vytváří prostředí a podmínky pro důstojný život ve vztahu ke klientům i navzájem mezi sebou.

N

nezávislost

Pracovníci podporují schopnosti a dovednosti klienta v samostatnosti, soběstačnosti, rozhodování, odpovědnosti za své jednání. Přiměřeným poskytováním podpory předcházejí nežádoucí závislosti klienta na službě a na osobě pracovníka. Pracují s přiměřeným rizikem klienta.

T

tolerance

V Domově jsou dodržovány zásady ohleduplnosti, úcty, respektu a tolerance k druhému. Každého klienta respektujeme včetně jeho odlišností, zvláštností a životního stylu. Každá osoba je chápána jako jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti.

I

integrace

Podporujeme klienty, aby využívali veřejné služby, nabízíme jim doprovody. Podporujeme je, aby se účastnili běžných společenských akcí, aby navázali sociální vazby v komunitě a žili co nejvíce běžným způsobem života.